Vă rugăm să citiţi cu atenţie.

 1. Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică ce vom face cu informațiile dumneavoastră personale.
 2. Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

Wood Panel Project SRL, denumită generic în cele ce urmează Wood Panel Project sau Vânzător, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului Wood Panel Project.com (care în continuare va fi denumit generic SITE şi/sau Wood Panel Project.com) îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi “Politica de confidenţialitate”, fără nicio notificare prealabilă. Prin urmare vă recomandăm şi vă rugăm să accesaţi periodic aceste secţiuni pentru a verifica “termenii şi condiţiile” şi “politica de confidenţialitate” pe care aţi agreat să le respectaţi când accesaţi/vizitaţi SITE-ul.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

CAPITOLUL I

DEFINIŢII

Date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
Sistem de evidentă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoană împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competente speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

Date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

Date statistice – date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.

CAPITOLUL II

LEGISLAŢIE ŞI MODALITATE DE COLECTARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Wood Panel Project SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: procesarea comenzilor plasate online sau telefonic.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare procesarea comenzilor plasate online sau telefonic. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a procesa comanda dumneavoastră. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: serviciile financiare şi fiscale ale statului, poliţie, justiţie, securitate socială şi alte organe abiltiate să solicite astfel de informaţii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Wood Panel Project@hotmail.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Notă de informare emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”) și a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

  • Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Wood Panel Project SRL cu sediul social în Municipiul Tirgu Mures, Strada HUNEDOARA, Nr. 27, Ap. 19, Judet Mures, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 26/1432/2022, avand CUI 46601084 în calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

  • Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD)

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) numit de către Operator poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: Woodanelroject@gmail.com

  • Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate de către Operator sunt: nume, prenume, adresa, adresa posta electronica, telefon. În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice sau telematice.

  • Perioada de păstrare a Datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ce fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate. Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine Wood Panel Project SRL în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală sau contabilă datele vor fi șterse.

  • Drepturile persoanelor vizate

Potrivit art. 15 – 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveți dreptul:

 1. să aveți acces la acestea și să solicitați o copie;
 2. să solicitați rectificarea acestora;
 3. să solicitați ștergerea acestora;
 4. să obțineți restricționarea prelucrării datelor;
 5. să vă opuneți prelucrării datelor;
 6. să primiți datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de pe un dispozitiv automat.

 

Vă informăm că aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, efectuată în scopuri de marketing direct, inclusiv în scopul creării de profiluri, în măsura în care acest din urmă scop este legat de marketingul direct. Aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza acestui temei. În cazul în care vă veți opune prelucrării datelor în scopuri de marketingului direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Pentru exercitarea drepturilor și/sau retragere consimțământului dumneavoastră veți putea înainta o cerere scrisă, datată si semnată:

  • prin e-mail Woodpanelproject@gmail.com/ sau:
  • prin postă la adresa Municipiul Tirgu Mures, Strada HUNEDOARA, Nr. 27, Ap. 19, Judet Mures

Pentru mai multe informații cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal vă veți putea adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal al companiei Wood Panel Project SRL, ce poate fi contactat la adresa de e-mail menționată Woodpanelproject@gmail.com

Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personale încalcă prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL III

NEWSLETTER ŞI FORMULAR DE COMANDĂ

Informaţiile personale pe care le furnizaţi în momentul achiziţionării (prin completarea formularului de comandă) sunt complet confidenţiale şi în nici un caz nu vor fi furnizate către terţi. Datele cu caracter personal vor fi folosite doar pentru activităţile asociate cu executarea comenzii. La cererea scrisă a VIZITATORULUI, MEMBRULUI sau CLIENTULUI datele personale ale pot fi şterse din baza de date.
Informaţiile personale pe care le furnizaţi în momentul în care vă abonaţi la Newsletter (prin completarea formularului Newsletter) sunt complet confidenţiale şi în nici un caz nu vor fi furnizate către terţi. La cererea scrisă (către Woodpanelproject@gmail.com )a VIZITATORULUI, MEMBRULUI sau CLIENTULUI datele personale pot fi şterse din baza de date.

CAPITOLUL IV

FOLOSIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

  • Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
  • Pentru a livra servicii precum buletinele de ştiri, oferte speciale, evenimentele sau produsele pe care le-aţi cerut sau achiziţionat.
  • Pentru a ne ajuta să creăm şi să publicăm conţinutul cel mai relevant pentru dvs.
  • Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului.
  • Facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră.
  • Livrării produselor/serviciilor.
  • Realizării de informări.

Wood Panel Project SRL colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul Site-urilor., inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. Wood Panel Project SRL poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului.
  • Pentru a îmbunătăţi uzabilitatea şi a vă furniza un serviciu cât mai bun.
  • Realizării de analize/rapoarte.

Dacă aveţi întrebări legate “Politica de Confidenţialitate” sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Wood Panel Project SRL şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail Woodpanelproject@gmail.com sau telefonic la 0745 957 380 / 0740 015 185 .